Metbugat

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin zerur bolan siziň ähli iş hereketleriňiz şu ýerde amala aşyrylar. Sentýabr aýynda Aşgabat şäherine geljek ýaýlyma beriş we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin gerek bolan ähli maglumatlar şu sahypamyzda ýerleşdiriler we täzeliker yzygiderli girizilip durlar.

Desgada metbugat iş hereketleri

Ähli desgalarda metbugat üçin ýörite ýer bölünip berler. Desganyň metbugat merkeziniň bu maksatlar üçin ýörite otagy bolar we ol ýerde top kabelleri we Wi-Fi internet, mugt printer we metbugat sorag-jogap nokady bilen üpjün ediler. 

Metbugat üçin niýetlenen münberler (tabloly we tablosyz), surat almak üçin ýerler we garyşyk zolaklarda öz işlerini alyp barmak üçin her desgada mümkinçilik dörediler. 

 


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: