Wideo

Hytaýly türgenler iki görnüşiň netijesinde, iki sany altyn medal gazandy

Şu gün Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesindäki agyr atletika arenasynda Hytaýdan gelen topar altyn medallaryň 2-sini almagy başardy. Şi Danhui we Ýuan Çengfeý degişli yzygiderlikde zenanlaryň arasynda 69 kg agram derejede we erkekleriň arasynda 77 kg agram derejede iň ýokary netije görkezip, ulularyň arasynda geçirilýän agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionatynda altyn medallara mynasyp boldular.

Sport çäreleri


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: