Wideo

Türkmenistanly Merdan Ataýew gysga aralyga ýüzmek boýunça Merkezi Aziýa ýaryşynda ýeňişlere tarap badalga aldy

Rio 2016 Olimpiýa oýunlarynda türkmen baýdagyny buýsanç bilen göteren, 22 ýaşly Merdan Ataýew çarşenbe güni Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilýän gysga aralyga ýüzmek boýunça Merkezi Aziýa ýaryşynda öz ýurdy üçin birinji altyn medaly gazanyp, ildeşlerini begendirdi.

Sport çäreleri


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: