Wideo

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitet dabaralary dünýä derejesinde geçirmek boýunça hyzmatdaşyny yglan etdi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitet dünýä ýüzünde giňden tanalýan “Balich Worldwide Shows” kompaniýasynyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Açylyş we Ýapylyş dabaralarynyň guramaçylygy bilen meşgullanjakdygyny mälim etdi

Saýlanan wideolar


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: