Türkmenistan

Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Türkmenistan

Türkmenistan Merkezi Aziýanyň günbatar böleginde, demirgazyk ýarym şarda ýerleşýär. Onyň çägi günbatardan gündogara tarap 1100 kilometre, günortadan demirgazyga bolsa 650 kilometre çenli uzalyp gidýär. Ol demirgazyk ýarym şaryň aram guşaklygynyň çöller zonasynda ýerleşýär. Türkmenistanyň tutýan meýdany 491,21 müň km² barabardyr. Onyň ýeriniň 80 göterime golaýyny Aziýanyň iň uly çölleriniň b...

Giňişleýin

Aşgabat

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri gün-günden gözelleşýär, özüniň milli binagärlik äheňindäki häzirki zaman ymaratlary bilen kalbyňa şatlyk çaýýar.  Bu  şäherde ümmülmez çöllük bilen dag etkelerini tebigy  gözelligine ynsan zähmeti  bilen  täze görk  berilýär.  Şäheriň keşbi tebigatyň görki bilen özara sazlaşygy  emele getirýär.  Deňi-taýy bolmadyk binalardyr-ymaratlaryň, köp sanly muzeýleriň, sergi köşkleriniň we ...

Giňişleýin

Medeniýet

Türkmenistan medeniýetiniň gadymy taryhy bar. Türkmenistanyň milli sungaty, halkyň  döredijilik taryhy  zergärler, küýzegärler, demirçiler, taraçylar, binagärler we agaç ussalary ýaly senetçileriň däp-dessurlary gorap saklamagy arkaly kämilleşdirildi. El  halysynyň gölleriniň türkmen halkynyň ruhubelentliligini we döredijilik ukyplaryny aýan edişi ýaly, halkyň döwrebap milli medeniýeti hem baý taryhyň, edebi mirasyň  aýdym-...

Giňişleýin

Taryh

Türkmenistan dogrusynda gadymy medeniýetleriň siwilizasiýanyň ojagydyr. Ýurduň ähli ýerinde gadymy ýadygärlikleriň tutuş toplumy bar. Guş uçar belentlikden seredip görseň, gadymy şäherleriň, köne galalaryň, ekerançylyk meýdany bolan ýerleriň, dürli irrigasion desgalaryň... harabalyklary henizem taryhyň yzlary bolup ýatyr. Türkmenistan dünýäniň arheologiýa hazynasy hasaplanylýar. Bu ýerde daş asyryndan başlap giçki orta asyrlara degiş...

Giňişleýin


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: