Metbugat

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin zerur bolan siziň ähli iş hereketleriňiz şu ýerde amala aşyrylar. Sentýabr aýynda Aşgabat şäherine geljek ýaýlyma beriş we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin gerek bolan ähli maglumatlar şu sahypamyzda ýerleşdiriler we täzeliker yzygiderli girizilip durlar.

Ulag hyzmatlary 

Ulag serişdeleri Aşgabat halkara howa menzilinden gidişin hem gaýdyşyn we resmi metbugat üçin ýaşaýyş jaýlaryna çenli gatnatmak üçin üpjün ediler. Akkreditirlenen metbugat işgärleri sene ýakynlaşandan myhmanlary garşy almak we ugratmak boýunça maglumatlary alarlar. 

Oýunlaryň geçirilýän döwründe, Aşgabat 2017-niň bellenilen tertip boýunça gatnaýan awtobus ulgamy bolar we ol ýaryş geçirilýän desgalarynyň, Baş metbugat merkeziniň we resmi metbugat üçin ýaşaýan jaýlarynyň aralygynda gatnar. 


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: