Sport görnüşleri

Oýunlarda sportuň 21görnüşi boýunça ýaryş geçirilýär. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda geçiriljek ýaryşlaryň gün tertibinde bellenen sportuň ilkibaşdaky 19 görnüşinetürkmen milli göreşi we atly sport (konkur) goşuldy. Teklip Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi tarapyndan kabul edildi we bilelikde tassyklandy.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: