Hemaýatkärler

Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti. ...

Ýerine ýetiriji komiteti

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary 2017-njii ýylda Aşgabat şäherinde geçirilip, Oýunlara  Milli Olimpiýa komitetleriniň 62-sinden we Okeaniýa döwletlerinden türgenleriň alty müňüsi sportuň 21 görnüşi boýunça  özara bäsleşerler.  

Bu uly göwrümli sport çäresi Türkmenistanda geçiriljek möhüm we köptaraplaýyn sport ýaryşlarynyň ilkinjidigi sebäpli, bu çäre ýurduň durmuşynda taryhy waka bolup durýar. Bu oýunlarda toplanan  tejribeler,şäherde we ýurtda şeýle möhüm çäreleriň halkara derejesinde geçirilmeginiň dowam etdirilmegi üçin niýetlenendir. 

Biz, Aşgabat 2017-ni guramaçy hökmünde yhlas bilen işlejek, şeýle hem oýunlary geçirmäge we Aşgabat 2017-ni we Türkmenistany halkara jemgyýetçiligine tanatmaga ýardam berip biljek  ýerli we halkara gyzyklanýan taraplar bilen indiki ýylyň dowamynda işleşmegi maksat edýäris. 

Biz Türkmenistanyň we Merkezi Aziýanyň çäginde işleýän kompaniýalar ýa-da Türkmenistanda işi alyp barmaga gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bilen Aşgabat 2017-niň çäginde hyzmatdaşlyk etmek boýunça maslahatlary geçirmäge taýýardyrys.  

Bu oýunlara gatnaşmak üçin siziň talaplaryňyza gabat gelýän hemaýatkärlik bukjasy barada giňişleýin maglumat almak üçin biziň Täjirçilik toparymyza ýüz tutup bilersiňiz. 

Habarlaşmak üçin jogapkär:

Kirstin Mead
Söwda we hemaýatkärçilik hyzmatlary boýunça Baş dolandyryjy
Tel: +993 6959 5195
E-poçta: kirstin.mead@ashgabat2017.com

Begenç Hojanyýazow
Söwda we hemaýatkärçilik hyzmatlary boýunça Baş dolandyryjy
Tel: +993 6630 3305
E-poçta: begench.hojaniyazov@ashgabat2017.com


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: