Petekler

Aşgabat 2017-niň çäginde dünýä derejesindäki sport ýaryşlarynyň ýatdan çykmajak 12 güni sentýabr aýynyň 17-den 27-i aralygynda geçiriler.

Giňişleýin

Olimpiýa şäherjigi

Biziň ýurdumyzda gurulýan özboluşly sport desgalarynyň biri hem Olimpiýa şäherjigi bolup durýar. Merkezi Aziýa sebitinde deňi-taýy bolmadyk bu şäherçede 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriler.

Giňişleýin

Syýahat

Deňi-taýy bolmadyk binalardyr-ymaratlaryň, köp sanly muzeýleriň, sergi köşkleriniň we teatrlaryň utgaşykly sazlaşygy paýtagtymyzyň myhmanlarynyň ünsüni özüne çekýär.

Giňişleýin

Ulag

V Aziýa oýunlary döwründe «Olimpiýa şäherjigine» barýan ugurlar

Giňişleýin


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: