Metbugat

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin zerur bolan siziň ähli iş hereketleriňiz şu ýerde amala aşyrylar. Sentýabr aýynda Aşgabat şäherine geljek ýaýlyma beriş we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin gerek bolan ähli maglumatlar şu sahypamyzda ýerleşdiriler we täzeliker yzygiderli girizilip durlar.

Suratçylaryň iş hereketleri

Her sport ýaryşlarynda oýunlar meýdançasyny surata düşürmek üçin suratcylara ýörite germew bilen aýlanara ýer taýýarlanylar. 

Suratçylar toparyna surat almak üçin iň gowy nokatlar elýeterli bolar. Suratçylaryň öz jogapkärçilikleri bilen tanşanlygy barada resminama gol çekenlerinden soň, her suratça döşüne dakylýan bellik berler.  

 


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: