17 ýaşly zenan Şi

Bu gün çylşyrymly görnüş boýunça Hytaýyň daşynda geçirilýän halkara bäsleşikde, ýagny Aşgabatda geçirilýän Aziýanyň agyr atletika boýunça çempionatynyň 6-njy gününde zenanlaryň 90 kg derejesi boýunça ähli altyn medallary almak bilen, ilkinji gezek ýeňiş gazanan Şi Jiaki (Hytaý) üçin taryhy gün boldy. Sobirow Farhodbek (Özbegistan) erkekleriň 94 kg derejesiniň iki görnüşiniň jemi boýunça altyn medal gazandy.

11 sany suratSahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: