Türkmen türgenleriniň altyn ýeňişleri dowam edýär

Täjigistandan gelen Alişer Ahmedow we türkmenistanly Zöhre Jumabaýewa her haýsy iki sany altyn medal alyp, Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda geçirilýän kikboksing boýunça Aziýanyň WAKO çempionatynyň üçünji gününiň parlak ýyldyzlary boldular.

8 sany suratSahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: