Test ýaryşlary: 8-12-nji dekabr aralygynda ju-jitsu boýunça Aziýanyň çempionaty geçirildi

Olimpiýa şäherjiginiň söweş sungatlary sport toplumynda iri halkara ýaryşy — 8—12-nji dekabr aralygynda ju-jitsu boýunça Aziýanyň çempionaty geçiriler. Sportuň bu görnüşi Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna girýär. Şonuň üçin hem bu ýaryş türkmen türgenlerine taýýarlygyň ýene bir tapgyry hökmünde hyzmat eder, şeýle hem bu ýaryşda milli ýygyndymyzyň deslapky düzümi kesgitlener.

86 sany suratSahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: