Test ýaryşlar: 3x3 basketbol boýunça halkara ýaryşy

2016-njy ýylyň 4-7 noýabry aralygynda paýtagtymyzyň Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň Sportuň oýun görnüşleri toplumynda 3х3 görnüşde erkekleriň we zenanlaryň gatnaşmagynda basketbol boýunça halkara ýaryşy geçirildi. Bäsleşiklere jemi 16 topar—Türkmenistanda alty topar, şeýle hem Russiýanyň, Türkiýäniň, Eýranyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň we Gyrgyzystanyň ýygyndy toparlary gatnaşdylar.

176 sany suratSahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: