Metbugat

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin zerur bolan siziň ähli iş hereketleriňiz şu ýerde amala aşyrylar. Sentýabr aýynda Aşgabat şäherine geljek ýaýlyma beriş we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin gerek bolan ähli maglumatlar şu sahypamyzda ýerleşdiriler we täzeliker yzygiderli girizilip durlar.

Ygtyýarlandyrylmadyk habarçylar

Ýaýlyma bermek kompaniýasynyň we ygtyýarlandyrylan ýaýlyma berijileriň hukuklaryny goramak üçin Oýunlaryň geçirilýän döwründe ygtyýarlandyrylmadyk ýaýlyma berijiler diňe şu aşakda görkezilen ýerlere ýazgy üçin öz enjamlaryny getirip bilerler: 

  • Baş metbugat merkezi;
  • Umumy meýdan;
  • MOK myhmanlary üçin rugsatnamasy bilen Türgenler şäherçesiniň ýaşaýjylar zolagyna (diňe MOK-yň toparlarynyň zolaklaryny wideo ýazgy edip bilerler) 
  • Türgenler şäherçesine metbugatyň gezelenji 


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: