Metbugat

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin zerur bolan siziň ähli iş hereketleriňiz şu ýerde amala aşyrylar. Sentýabr aýynda Aşgabat şäherine geljek ýaýlyma beriş we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin gerek bolan ähli maglumatlar şu sahypamyzda ýerleşdiriler we täzeliker yzygiderli girizilip durlar.

Hoş geldiňiz

Aşgabat 2017 üçin taýýarlan meýilnamaňyz boýunça siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Eger-de, size zerur bolan maglumat şu ýerde ýok bolsa ýa-da siziň soragyňyz ýüze çyksa, ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biziň salgymyz: media.operations@ashgabat2017.com

Oýunlar geçirilmezden öňki makalalar we söhbetdeşlikler boýunça maglumat üçin Aşgabat 2017-niň Aragatnaşyk topary bilen şu internet sahypanyň üsti bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. media@ashgabat2017.com 

Sentýabr aýynda Aşgabat şäherinde siziň bilen duşuşmaga garaşýarys! 

Aşgabat 2017-iň ýaýlyma beriş we KHBS işleri bölümi.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: