Biz barada

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçirilýän V Aziýa oýunlarynyň guramaçylyk işleri barada

Giňişleýin

Gatnaşýan MOK-lar

Aşgabat şäherinde geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan Milli Olimpiýa komitetleriniň sanawy.

Giňişleýin

Meýletinçiler

Islendik iri göwrümli çäräni meýletinçileriň tagallasy we kömegi bolmasa, göz öňüne getirip bolmaz. Olaryň öz iş wezipelerine bolan höwesi, ruhubelentlik we dostluk duýgulary haýran galdyrýar, bu duýgular hem Oýunlaryň gowy we has ajaýyp geçmeginiň girewidir.

Giňişleýin

Şekil

Aşgabat 2017-niň tumarynyň ady Wepalydyr. Wepaly, adyndan belli bolşy ýaly, türkmen dilinde ygtybarly dost diýmegi aňladýar. Ol türkmeniň milli gymmatlyklaryň biri bolan alabaý itidir.

Giňişleýin


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: