Guramaçylyk komiteti

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Hormatly Prezidentimiz tarapyndan 2013-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komiteti döredildi.

Ýerine ýetiriji komiteti

2013-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Hormatly Prezidentimiz "Ýerine ýetiriji komiteti döretmek" barada Karara gol çekdi

Giňişleýin

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi

Aziýa Olimpiýa Geňeşi 1982-nji ýylyň 16-njy noýabrynda 1-nji Baş Assambleýasynyň çäklerinde resmi taýdan döredildi we girizildi. Şol ýylda hem Aziýa Olimpiýa Geňeşi Halkara Olimpiýa komiteti tarapyndan ykrar edildi.

Giňişleýin

Oýunlar Akademiýasy

Aşgabat 2017 Oýunlarynyň Akademiýasy - bu türkmen raýatlaryny işe almak we olaryň hünär derejelerini ýokarlandyrmak maksatnamasydyr.

Giňişleýin

Resmi hyzmatdaşlar

Giňişleýin

Resmi hemaýatkärler

Giňişleýin


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: