Biz barada

Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Guramaçylyk komiteti

Guramaçylyk komiteti Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Hormatly Prezidentimiz tarapyndan 2013-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komiteti döredildi. Oýunlaryň Guramaçylyk komitetine degişli bolup durýan ministrlikleriň we pudak edaralarynyň w...

Giňişleýin

Ýerine ýetiriji komiteti

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti 2013-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisi geçirildi we onda 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek maksa...

Giňişleýin

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi 1951-nji ýylda - Ilkinji Aziýa Oýunlary Nýu-Delide (Hindistanda) geçirildi we özünde iki sany halkara ýaryşy birikdirdi: 1948-nji ýylda Londonda geçirilen XIV Olimpiýa oýunlarynda Koreýa, Filippin, Mýanma, Hindistan we Şri-Lanka döwletleriniň wekilleriniň alyp baran duşuşygy Aziýanyň dürli sebitleriniň ýurtlarynyň gatnaşmagynda sport ýaryşlarynyň geçirilmegi hakynda çözgüt netijesinde kabul edildi. 1949-njy ýylda Milli Olimpiýa komitetleriniň gatnaşmagynda Aziýa Oýunlarynyň federasiýasy emele getirildi. ...

Giňişleýin


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: